مدیر عامل

مدیر عامل

مدیر عامل

خانم وجیهه کریم میرزایی

واحد فروش

واحد فروش

کارشناس فروش

 خانم یاسمن خدایاری

واحد بازرگانی

واحد بازرگانی

سرپرست بازرگانی

خانم مهرناز بنیادی

واحد حسابداری

واحد حسابداری

سرپرست حسابداری

خانم زهرا علی قارداشی

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه

خانم فاطمه جعفرخان

واحد انبار

واحد انبار

آقای میرزائی

واحد کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی

خانم آزارش

آقای محمد میرزائی

واحد فنی

واحد فنی

خانم جلالی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Language