روش کشت در محیط جامد

 در Uncategorized

  :روش کشت در محیط جامد به دو دسته تقسم می شوند

  : کشت سطحی

در این نوع کشت هم از محیط پیش ریخته استفاده می شود. برای اینکار ابتدا یک رق معینی ازمحیط مایع تهیه نمائید. سپس با استفاده از پیپت استریل مقدار مشخصی از آن رقت را برداشته و در سطح محیط جامد پیش ریخته توسط میله پخش کننده یا با حرکت 8 انگلیسی پخش نمائید

 :کشت آمیخته  یا پورپلیت یا دولایه
در این روش کشت هم نیاز به تهیه سوسپانسیون از باکتری می باشد . یعنی از باکتری مورد نظر در محیط مایع رقت معینی را تهیه نموده بعد به میزان 1 سی سی از آنرا در کف پلیت خالی  استریل ریخته سپس از محیط کشت مورد نظر که قبلا استریل شده و حرارت آن به حدود 45درجه سانتیگراد رسیده بمیزان 20 – 15 سی سی به پلیت اضافه می نمائیم. سپس با حرکات دورانی بصورت عدد 8 انگلیسی آنرا کاملا
مخلوط کنید. اگر نیاز بود مجددا سطح محیط آمیخته  با باکتری را با یک لایه نازکی از همان محیط کشت بپوشانید دراینحالت به آن کشت دولایه هم  گفته می شود

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Language